Wat is een ondernemingsraad (OR)?

Een ondernemingsraad (OR) is een wettelijk verplichte medezeggenschapsorgaan in een organisatie met ten minste 50 werknemers. De OR vertegenwoordigt de belangen van alle werknemers binnen de onderneming en heeft als doel de invloed van werknemers op het beleid van de organisatie te vergroten.

De OR heeft verschillende rechten en plichten, zoals het recht op informatie, het recht op advies en het recht op instemmingsrecht bij bepaalde besluiten van de werkgever. De OR kan ook initiatiefrecht hebben en zelf voorstellen doen aan de werkgever.

Een belangrijke taak van de OR is het overleggen met de werkgever over het bedrijfsbeleid en de gang van zaken binnen de onderneming. De OR kan hierbij invloed uitoefenen op verschillende zaken, zoals arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op de werkvloer en scholing en opleiding voor werknemers.

Door de OR wordt er ook gestreefd naar goede samenwerking tussen werknemers en werkgever om verbeteringen binnen de onderneming aan te brengen. De OR heeft dus een belangrijke functie binnen de organisatie en kan een belangrijke rol spelen in het behartigen van de belangen van werknemers en het verbeteren van de gang van zaken binnen de onderneming.

In de volgende hoofdstukken zullen we dieper ingaan op de verschillende taken, rechten en plichten van de ondernemingsraad en waarom deze nodig zijn. We zullen ook praktische voorbeelden geven en oefeningen geven om je begrip te verbreden.