online cursus wet op de ondernemingsraden (WOR)

Online cursus Wet op de ondernemingsraden

Een online cursus Wet op de ondernemingsraden specifiek voor leden in de ondernemingsraad die net na de verkiezingen zijn gestart als lid van de ondernemingsraad.

Online cursus wet op de ondernemingsraden

Na het volgen van deze online cursus WOR zit je snel op dezelfde kennis als de andere medezeggenschapsleden.

Als (nieuw) OR-lid heb je behoefte aan kennis van de WOR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevat spelregels voor de ondernemingsraad hoe en op welke wijze de OR invloed kan krijgen op het (te voeren) organisatiebeleid. Je krijgt uitleg over de belangrijkste bevoegdheden en je krijgt ondersteuning, via online webinars.

online cursus wet op de ondernemingsraden (WOR)

Online cursus Wet op de Ondernemingsraden

In de cursus komen de volgende onderwerpen o.a. aan de orde:

  • Wat is de taak en positie van de OR in de organisatie?
  • Wat zijn de belangrijkste bevoegdheden van de OR?
  • Hoe pas je de WOR toe in het overleg met de bestuurder?

Wat staat er in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)?

De basis van het OR-werk is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

In deze wet worden de rechten en plichten geregeld voor de OR. De basiselementen van de WOR worden pas zichtbaar zodra de bestuurder (directeur) een verandering wil doorvoeren in de organisatie. Want hier zal de OR om advies moeten worden gevraagd.

Belangrijke besluiten op het gebied van het personeelsbeleid hebben zelfs de instemming van de OR nodig. En daarnaast mag de OR over ieder onderwerp een initiatief voor inbrengen in het overleg met de bestuurder.

Hoe pas je het adviesrecht en het instemmingsrecht in de dagelijkse praktijk toe? In de online cursus Wet op de ondernemingsraden wordt hier uitvoerig op ingegaan.

Dit is wat je gaat leren in de online cursus Wet op de ondernemingsraden:

Module 1

start online cursus wet op de ondernemingsraden

Start van de online cursus Wet op de ondernemingsraden

In deze module wordt je als deelnemer van harte welkom en kan je je wensen kenbaar maken. Ook krijg je de mogelijkheid om te participeren in ‘online-meetings’.


Module 2

Medezeggenschap en de OR

Medezeggenschap en de OR

Wat betekent nu precies medezeggenschap en wat kan een ondernemingsraad daaraan bijdragen?

Module 3

Taak en plaats van de OR in de organisatie

De taak en plaats van de OR in de organisatie

Wat is de taak die je als ondernemingsraad krijgt en hoe ga je daarmee om als lid van de ondernemingsraad? Daarnaast kijken we ook naar de plaats die de ondernemingsraad inneemt in de organisatie.

Module 4

verschillende vergaderingen van de OR

De verschillende vergaderingen

Als lid van de ondernemingsraad zal je regelmatig met elkaar moeten vergaderen. Maar ook is er overleg nodig met de bestuurder (directeur). Wat moet er precies geregeld zijn voor het houden van deze vergaderingen?

Module 5

De werkwijze van de OR

De werkwijze van de OR

Op welke wijze kan je de werkwijze van de OR zo inrichten dat het voor iedereen duidelijk en plezierig is?

Module 6

Overleg met de OR

Het overleg met de OR

Als lid van de ondernemingsraad zal je regelmatig met elkaar moeten vergaderen. Maar ook is er overleg nodig met de bestuurder (directeur). Hoe kan je het maximale uit deze vergaderingen halen?

Module 7

Bevoegdheden van de OR

De bevoegdheden van de OR

De belangrijkste bevoegdheden worden in deze module behandeld. Denk aan bijvoorbeeld:

  • Het adviesrecht;
  • Het instemmingsrecht;
  • Het informatierecht;
  • Het initiatiefrecht en
  • De bespreking van de algemene gang van zaken.

Module 8

Het verstrekken van gegevens. Het informatierecht.

Het verstrekken van gegevens

De bestuurder is verplicht om de gevraagde informatie aan de OR te verstrekken. In deze module wordt het informatierecht uitvoerig behandeld.

Module 9

De ondernemingsovereenkomst

De ondernemingsovereenkomst

De ondernemingsraad kan samen met de bestuurder een overeenkomst sluiten waarin meer bevoegdheden zijn geregeld dan de WOR voorschrijft.

Module 10

Een COR of een GOR instellen?

Een COR of toch een GOR?

Wanneer er sprake is van een grote organisatie dan wordt al snel gesproken over een COR (Centrale ondernemingsraad) of een GOR (Groepsondernemingsraad). Wat en kan een COR of GOR?

Module 11

De personeelsvertegenwoordiging (PVT)

De Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

In organisaties waar minder dan 50 werknemers werkzaam zijn kan men kiezen voor een Personeelsvertegenwoordiging. Wat is en kan een PVT?

Module 12

De geschillenregeling

De Geschillenregeling

De Wet (WOR) legt aan de OR en bestuurder een aantal verplichtingen op. Wanneer er een geschil ontstaat dan kan dit worden opgelost via de geschillenregeling. Wat is het en hoe kan je er gebruik van maken?

Module 13

De OR bij een overheid

De OR bij de overheid

Wanneer je werkzaam bent bij een overheidsinstantie dan zijn daar specifieke aandachtspunten.

Module 14

Overgangs- en slotbepalingen WOR

Overgangs- en slotbepalingen

De belangrijkste inhoudelijke bepalingen gaan over het vast te stellen voorlopig reglement van een nog op te richten ondernemingsraad.