Artikel 46a WOR - Bevordering Medezeggenschap

Onverminderd hetgeen hem is toebedeeld in deze wet en de daarop berustende bepalingen, heeft de Raad tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen.

Reactie plaatsen