Artikel 36a WOR - Geschillenregeling voor de Personeelsvergadering

Iedere in de onderneming werkzame persoon, met uitzondering van een persoon als bedoeld in artikel 35b , zesde lid, alsmede een vereniging van werknemers, die ̩̩n of meer in de onderneming werkzame personen onder haar leden telt, die krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de betrokken onderneming of bedrijfstak werkzaam is en voorts ten minste twee jaar in het bezit is van volledige rechtsbevoegdheid, kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer gevolg dient te geven aan artikel 35b.

Reactie plaatsen