Artikel 23c WOR - Overleg met de onderdeelscommissie

Indien de ondernemingsraad aan een onderdeelcommissie de bevoegdheid heeft toegekend tot het plegen van overleg met degene die de leiding heeft van het betrokken onderdeel, zijn ten aanzien van dat overleg de artikelen 17, 22, 23, 23a, tweede, vierde en zesde lid, 23b, 24, eerste lid, 25, 27, 28, 31a, eerste, zesde en zevende lid, 31b, en 31c van overeenkomstige toepassing. In dit overleg kunnen geen aangelegenheden worden behandeld die in het overleg met de ondernemingsraad worden behandeld.


artikel 17, artikel 22, artikel 23, artikel 23a, artikel 23b, artikel 24, artikel 25, artikel 27, artikel 28, artikel 31a, artikel 31b, artikel 31c

Reactie plaatsen