Kennisbank medezeggenschap

Wet op de ondernemingsraden

De volledige Wet op de ondernemingsraden met diverse links naar onderliggend materiaal. 

Artikel 1 - Wetsbegrippen
Artikel 1 – WOR Wetsbegrippen  Voor de toepassing van het bij of...
Artikel 2 - Instellen OR
Instellen ondernemingsraad  De ondernemer die een onderneming in stand...
Artikel 3 - Gemeenschappelijke OR
Gemeenschappelijke ondernemingsraad De bestuurder die twee of meer...
Artikel 4 - Afzonderlijke OR
De ondernemer die een onderneming in stand houdt, waarin in de regel ten minste...
Artikel 5 - Ontheffing instelling OR
Ontheffing van Plicht tot instelling OR De Raad kan, indien bijzondere...
Artikel 5a - Instellen via CAO
Instelling OR bij CAO of vrijwillig Het bij of krachtens deze wet bepaalde is...
Artikel 6 - Samenstelling OR
Samenstelling ondernemingsraad Een ondernemingsraad bestaat uit leden die door...
Artikel 7 Voorzitter OR
Voorzitter ondernemingsraad De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een ...
Artikel 8 Reglement OR
De ondernemingsraad maakt een reglement waarin de onderwerpen worden geregeld...
Artikel 9 WOR - Verkiezing OR
De verkiezing van leden van de ondernemingsraad geschiedt bij geheime...
Artikel 10 WOR - Verkiezing ondernemingsraad
De ondernemingsraad stelt in zijn  reglement  nadere regels...
Artikel 11 WOR - Uitslag verkiezingen
De ondernemingsraad draagt er zorg voor, dat de uitslag van de verkiezingen...
Artikel 12 WOR - Zittingsduur ondernemingsraad
De leden van de ondernemingsraad treden om de drie jaren tegelijk af. Zij zijn...
Artikel 13 WOR - Uitsluiting lid ondernemingsraad
Op verzoek van de ondernemer of van de ondernemingsraad kan de kantonrechter...
Artikel 14 WOR - Werkwijze ondernemingsraad
De ondernemingsraad regelt in zijn reglement zijn werkwijze. Het reglement bevat...
Artikel 15 WOR - Instellen commissies
De ondernemingsraad kan de commissies instellen die hij voor de vervulling van...
Artikel 16 WOR - Raadplegen deskundigen
De ondernemingsraad kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van...
Artikel 17 WOR - Faciliteiten
De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad en de commissies van die raad,...
Artikel 18 WOR - Tijd en scholing
De ondernemer is verplicht de leden van de ondernemingsraad en de leden van de...
Artikel 20 WOR - Geheimhoudingsplicht
De leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad,...
Artikel 21 WOR - Bescherming tegen benadeling
De  ondernemer  draagt er zorg voor, dat de in de  onderneming...
Artikel 22 WOR - Kosten van de OR
De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak...
Artikel 22a WOR - Proceskosten
In rechtsgedingen tussen de  ondernemer  en de ondernemingsraad kan de...
Artikel 23 WOR - Overleg met de ondernemer
De ondernemer en de ondernemingsraad komen met elkaar bijeen binnen twee weken...
Artikel 23a WOR - Regels voor de overlegvergadering
Een overlegvergadering kan slechts worden gehouden, indien ten aanzien van de...
Artikel 23b WOR - Regels voor de overlegvergadering
Tijdens een overlegvergadering kunnen zowel door de ondernemer als door de...
Artikel 23c WOR - Overleg met de onderdeelscommissie
Indien de ondernemingsraad aan een onderdeelcommissie de bevoegdheid heeft...
Artikel 24 WOR - Bespreking van de algemene gang van zaken
In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van...
Artikel 25 WOR - Adviesrecht
De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies...
Artikel 26 WOR - Beroepsrecht
De ondernemingsraad kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te...
Artikel 27 WOR - Instemmingsrecht
De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem...
Artikel 28 WOR - Stimulerende taak ondernemingsraad
De ondernemingsraad bevordert zoveel als in zijn vermogen ligt de naleving van...
Artikel 29 WOR - Benoemingsrecht bestuursleden
De ondernemingsraad heeft het recht, al dan niet uit zijn midden, een door...
Artikel 30 WOR - Adviesrecht benoeming/ontslag bestuurder
De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies...
Artikel 31 WOR - Informatierecht
De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en aan de...
Artikel 31a WOR - Financiële informatie
De ondernemer verstrekt, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang...
Artikel 31b WOR - Sociale informatie
De ondernemer verstrekt, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang...
Artikel 31c WOR - Adviesopdracht
De  ondernemer  doet aan de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk...
Artikel 31d WOR - Beloningsverhoudingen
De ondernemer verstrekt, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang...
Artikel 31e WOR - Uitzonderingen
De artikelen 23, tweede lid, tweede zin en artikel 31d zijn niet van toepassing...
Artikel 31f WOR - Uitvoeringsovereenkomst pensioenen
De  ondernemer  is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk...
Artikel 32 WOR - Ondernemingsovereenkomst
Bij collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden...
Artikel 33 WOR - Instelling COR/GOR
De ondernemer die twee of meer ondernemingsraden heeft ingesteld stelt tevens...
Artikel 34 WOR - Samenstelling COR/GOR
Een centrale ondernemingsraad bestaat uit leden, gekozen door de betrokken...
Artikel 35 WOR - Bevoegdheden COR-GOR
Ten aanzien van de centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden zijn...
Artikel 35b WOR - Regels voor de personeelsvertegenwoordiging
De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste...
Artikel 35c WOR - Regels voor de PVT
De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste...
Artikel 35d WOR - Onderneming met minder dan 10 werknemers
De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel minder dan...
Artikel 36 WOR - Algemene geschillenregeling
Iedere belanghebbende kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de...
Artikel 36a WOR - Geschillenregeling voor de Personeelsvergadering
Iedere in de  onderneming  werkzame persoon, met uitzondering van een...
Artikel 37 WOR - Instelling en taak bedrijfscommissie
Voor groepen van ondernemingen worden door de Raad, ter behandeling van...
Artikel 38 WOR - Benoeming leden bedrijfscommissie
De leden en de plaatsvervangende leden van een bedrijfscommissie worden voor de...
Artikel 39 WOR - Werkwijze bedrijfscommissie
De Raad stelt bij verordening nadere regelen omtrent de samenstelling en de...
Artikel 40 WOR - Jaarverslag bedrijfscommissie
Iedere bedrijfscommissie brengt jaarlijks aan Onze Minister en aan de Raad...
Artikel 41 WOR - Kosten bedrijfscommissie
De kosten van een bedrijfscommissie worden, voor zover daarin niet op andere...
Artikel 42 WOR - Geheimhouding
Ten aanzien van de voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de...
Artikel 46 WOR - Aanwijzing bedrijfscommissie
Indien voor de behandeling van aangelegenheden betreffende een ondernemingsraad,...
Artikel 46a WOR - Bevordering Medezeggenschap
Onverminderd hetgeen hem is toebedeeld in deze wet en de daarop berustende...
Artikel 46d WOR - Bijzondere bepalingen Overheid
Ten aanzien van een onderneming, waarin uitsluitend of nagenoeg uitsluitend...
Artikel 46e WOR - Overleg met de ROP
De in artikel 46d aan de Minister van Binnenlandse Zaken toegekende bevoegdheden...
Artikel 47 WOR - Regels ter uitvoering van de wet
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden...
Artikel 48 WOR - Voorlopig OR-reglement
De ondernemer op wie de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad...

De volledige Wet op de ondernemingsraden met diverse links naar onderliggend materiaal.