advies ondernemingsraad

Advies ondernemingsraad

Wanneer de OR een voorgenomen besluit heeft ontvangen dan zal op enig moment overgegaan worden tot advisering. Het is overigens niet verplicht om als OR over een bepaald onderwerp te adviseren.


De OR brengt zijn advies uit binnen een redelijke termijn.

Het is mogelijk dat de OR het advies uitbrengt op of kort na een overlegvergadering met de bestuurder.


Maar het kan ook zo zijn dat de OR meer tijd nodig heeft.


De wet noemt geen termijn waarbinnen het advies moet zijn uitgebracht. De duur van de redelijke termijn is moeilijk te noemen omdat die termijn afhankelijk is van een aantal factoren zoals bijvoorbeeld: de aard en de ingewikkeldheid van het voorgenomen besluit.


Het kan natuurlijk ook afhangen van het gegeven dat de OR zijn achterban nog moet raadplegen.


De OR kan dus meerdere redenen aanvoeren om meer tijd nodig hebben voor het uitbrengen van zijn advies.

Overleg met vakorganisatie(s)

Het kan voor de OR nodig zijn om het voorgenomen besluit nog een keer op de overlegvergadering te bespreken. Ook een belangrijk punt kan zijn dat de OR nog in overleg is met de vakorganisaties over bijvoorbeeld: de inhoud van het sociaal plan en wil de onderhandelingsresultaten zien alvorens advies uit te brengen.


De bestuurder die de OR te veel onder druk zet om het advies op een voor de OR te korte termijn uit te brengen, kan door de rechter gecorrigeerd worden. Soms zie je dat bestuurders in de adviesaanvraag aangeeft ‘graag uw advies voor …(datum)’.


Van belang is dat je daar als OR snel (schriftelijk) op reageert door te stellen dat je je niet kan houden aan de genoemde datum in de adviesaanvraag.


De OR is niet verplicht het advies schriftelijk uit te brengen. De OR kan de bestuurder ook mondeling op de hoogte stellen van de inhoud van het advies. Het is overigens wel aan te raden om het advies schriftelijk uit te brengen.


De OR moet alle wezenlijke bezwaren tegen het voorgenomen besluit aan de orde stellen in het advies. Het is belangrijk om op die manier een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de definitieve besluitvorming.

Beroepsprocedure

Mocht het eventueel komen tot een beroepsprocedure dan is het ook van bijzonder belang dat de wezenlijke bezwaren duidelijk naar voren zijn gebracht. In de procedure bij de Ondernemingskamer (OK) kan de OR namelijk geen bezwaren inbrengen die niet in het advies staan.

Reactie plaatsen