Werkwijze OR

Onder de werkwijze van de ondernemingsraad vallen vele zaken. In deze map staan diverse berichten om je verder te helpen.

Adviesopdracht aan deskundige
Wanneer is er sprake van een adviesopdracht aan een deskundige? Het verstrekken...
Ambtelijk secretaris
De ondernemingsraad fungeert als inspraakorgaan en is gesprekspartner van de...
Beëindiging van werkzaamheden
Onder de werkzaamheden van de onderneming wordt verstaan de activiteiten die...
Belangrijk besluit
Voor de verschillende besluiten zoals genoemd in artikel 25 van de Wet op de...
Belangrijk krediet
Bij het voornemen over het aantrekken of verwerven van een belangrijk krediet is...
Belangrijke inkrimping of uitbreiding werkzaamheden
Veel besluiten beginnen met de voorwaarde ‘belangrijk’. Dit betekent...
Belangrijke investering
Wat is een belangrijke investering? We zien ook hier dat de voorwaarde...
Advies ondernemingsraad
Wanneer de OR een voorgenomen besluit heeft ontvangen dan zal op enig moment...
Beroepsprocedure ondernemingsraad
De ondernemingsraad kan in beroep gaan tegen het besluit van de bestuurder bij...
Bestuurder
De bestuurder is een natuurlijk persoon die alleen of samen met andere personen...
Deskundige voor de OR
De OR kan een deskundige inschakelen bij de hulp van een adviesaanvraag of...
Dragen van risico
De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij het voorgenomen besluit van de...
Duurzame samenwerking
Er is sprake van het adviesrecht wanneer er een overeenkomst wordt opgemaakt met...
Fuseren van besturen
Wanneer er gesproken wordt over fuseren van besturen dan komen er twee of meer...
Geheimhouding OR
De geheimhouding is geregeld in artikel 20 van de Wet op de ondernemingsraden en...
Groepsgewijze werven of inlenen arbeidskrachten
Het groepsgewijze werven of inlenen arbeidskrachten valt onder het adviesrecht...
Juridische fusie
Een juridische fusie is opgenomen in de artikelen 2:308 tot en met 2:334 BW....
Milieuzorg
Een belangrijke maatregel voor milieuzorg betekent dat wanneer er acties op...
Ondernemer
Het is de ondernemer die een onderneming in stand houdt en laat functioneren....
Onderneming
Onder onderneming wordt verstaan: ‘elk in de maatschappij als zelfstandige...
Oprichten ondernemingsraad
Een onderneming met vijftig of meer medewerkers is verplicht een...
Overdracht vermogen
Dit betekent dat de gehele onderneming van de rechtspersoon wordt losgemaakt en...
Overdracht zeggenschap
Hier gaat het om de overdracht door de ondernemer van de eigen onderneming. Dit...
Reglement ondernemingsraad
Een ondernemingsraad is verplicht om een reglement te maken (het...
Reorganisatie
Reorganisatie betekent letterlijk het veranderen van de organisatie of onderdeel...
Secretaris ondernemingsraad
Bij de secretaris van de ondernemingsraad ligt het zwaartepunt op de taken van...
SMART werken als ondernemingsraad
Wat betekent het om je doel SMART te maken? Onderstaand kan je een aantal...
Sociaal Plan
Wanneer de ondernemingsraad een adviesplichtig onderwerp behandeld met...
Technologische voorziening
Bij een belangrijke technologische voorziening moet gedacht worden aan het...
Training OR
Het werk in de ondernemingsraad vraagt om deskundigheid. En die deskundigheid is...
Verdeling bevoegdheden
Wanneer er sprake is van een verdeling van bevoegdheden dan het gaan om een...
Verkoop van aandelen
Bij dit besluiten worden alleen de aandelen van de BV of de NV overgedragen. De...
Voorzitter OR
De voorzitter en secretaris worden gekozen door de ondernemingsraad, niet door...
Wijzigen zittingsduur ondernemingsraad
De ondernemingsraad kan zijn  reglement  op ieder moment...
Zittingsduur ondernemingsraad
De zittingsduur van de OR is bij reglement geregeld en mag volgens de wet twee,...