MZ-Bibliotheek

De Medezeggenschapsbibliotheek

Geheimhouding
De geheimhouding is geregeld in artikel 20 van de Wet op de ondernemingsraden...
Aantal leden in de ondernemingsraad
Het aantal leden wat in de ondernemingsraad mag zitten is afhankelijk van het...
Vakorganisaties
De belangrijkste taak van een vakorganisatie is het onderhandelen over...
Onderneming
Onder onderneming wordt verstaan: ‘elk in de maatschappij als...
Achterban
De achterban van een OR zijn de werknemers van wie de OR de belangen...
Overlegvergadering
De ondernemingsraad en de bestuurder treffen elkaar met enige regelmaat op de...
Ondernemer
Het is de ondernemer die een onderneming in stand houdt en laat functioneren....
Advies ondernemingsraad
Wanneer de OR een voorgenomen besluit heeft ontvangen dan zal op enig moment...
Bestuurder
De bestuurder is een natuurlijk persoon die alleen of samen met andere personen...
Wijziging zittingsduur ondernemingsraad
De ondernemingsraad kan zijn reglement op ieder moment wijzigen. Dit betekent...
De Beroepsprocedure van de OR
De ondernemingsraad kan in beroep gaan tegen het besluit van de bestuurder bij...
Reglement ondernemingsraad
Een ondernemingsraad is verplicht om een reglement te maken (het...
Training ondernemingsraad
Het werk in de ondernemingsraad vraagt om deskundigheid. En die deskundigheid...
Deskundige voor de ondernemingsraad
De OR kan een deskundige inschakelen bij de hulp van een adviesaanvraag of...
Zittingsduur ondernemingsraad
De zittingsperiode van de OR De zittingsperiode van de OR is bij reglement...
De overlegvergadering
In de overlegvergadering bespreken OR en de bestuurder alle onderwerpen die de...
Sociaal Plan
Wanneer de ondernemingsraad een adviesplichtig onderwerp behandeld met...
Reorganisatie
Reorganisatie betekent letterlijk het veranderen van de organisatie of...
Besluitvorming
Een belangrijk onderdeel van het vergaderen is de besluitvorming. In de...
Voorzitter ondernemingsraad
De voorzitter en secretaris worden gekozen door de ondernemingsraad, niet door...
Secretaris ondernemingsraad
Bij de secretaris van de ondernemingsraad ligt het zwaartepunt op de taken van...
Ambtelijk secretaris
De ondernemingsraad fungeert als inspraakorgaan en is gesprekspartner van de...
Bedrijfscommissie
De bedrijfscommissie wordt door de SER (Sociaal Economische Raad) in de...
Belangrijk besluit
Voor de verschillende besluiten zoals genoemd in artikel 25 van de Wet op de...
Overdracht van zeggenschap
Hier gaat het om de overdracht door de ondernemer van de eigen onderneming. Dit...
Vestigen, overnemen of afstoten van de zeggenschap
De ondernemingsraad heeft adviesrecht over besluiten met betrekking tot een...
Overdracht van de zeggenschap
Overdracht van de zeggenschap over (een onderdeel) van de organisatie vindt...
Smart werken als ondernemingsraad
Wat betekent het om je doel SMART te maken? Onderstaand kan je een aantal vragen...
Oprichten ondernemingsraad
Een onderneming met vijftig of meer medewerkers is verplicht een...
Verkoop van aandelen
Bij dit besluiten worden alleen de aandelen van de BV of de NV overgedragen. De...
Verkoop van het bedrijf
Wanneer gesproken wordt over de verkoop van het bedrijf dan is dit voor de...
Overdracht gehele vermogen
Dit betekent dat de gehele onderneming van de rechtspersoon wordt losgemaakt en...
Fuseren van besturen
Wanneer er gesproken wordt over fuseren van besturen dan komen er twee of meer...
Juridische fusie
Een juridische fusie is opgenomen in de artikelen 2:308 tot en met 2:334 BW....
Vestigen, overnemen of afstoten zeggenschap
Wanneer hier sprake van is dan zal de eigen ondernemer een rechtspersoon met...
Duurzame samenwerking
Er is sprake van het adviesrecht wanneer er een overeenkomst wordt opgemaakt met...
Beëindiging van de werkzaamheden
Onder de werkzaamheden van de onderneming wordt verstaan de activiteiten die...
Belangrijke inkrimping of uitbreiding werkzaamheden
Veel besluiten beginnen met de voorwaarde 'belangrijk'. Dit betekent dat...
Verdeling van bevoegdheden
Wanneer er sprake is van een verdeling van bevoegdheden dan het gaan om een...
Wijziging van de vestigingsplaats
Bij dit besluit is de term 'belangrijk' niet verbonden, er is daarom...
Groepsgewijze werven of inlenen arbeidskrachten
Het groepsgewijze werven of inlenen arbeidskrachten valt onder het adviesrecht...
Belangrijke investering
Wat is een belangrijke investering? We zien ook hier dat de voorwaarde...
Belangrijk krediet
Bij het voornemen over het aantrekken of verwerven van een belangrijk krediet is...
Verstrekken belangrijk krediet
Er is alleen sprake van het adviesrecht wanneer bij het verstrekken van een...
Belangrijke technologische voorziening
Bij een belangrijke technologische voorziening moet gedacht worden aan het...
Belangrijke maatregel voor milieuzorg
Een belangrijke maatregel voor milieuzorg betekent dat wanneer er acties op...
Dragen van risico
De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij het voorgenomen besluit van de...
adviesopdracht aan een deskundige
Wanneer is er sprake van een adviesopdracht aan een deskundige? Het verstrekken...
SER Fusiegedragsregels
De SER Fusiegedragsregels zijn er om de belangen van werknemers bij een fusie te...
arrow_drop_up arrow_drop_down