juridische fusie

Juridische fusie

Een juridische fusie is opgenomen in de artikelen 2:308 tot en met 2:334 BW. Rechtspersonen kunnen slechts fuseren met rechtspersonen die dezelfde rechtsvorm hebben. NV’s en BV’s worden in dit kader als rechtspersonen met dezelfde rechtsvorm aangemerkt. 

juridische fusie

Een uitzondering is dat een NV of een BV waarvan alle aandelen in handen zijn van een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of stichting, als verdwijnende rechtspersoon daarmee kan fuseren.

Een rechtspersoon mag niet fuseren gedurende een faillissement of surseance van betaling en evenmin is een juridische fusie toegestaan indien de rechtspersoon is ontbonden en uit dien hoofde uitkeringen aan leden of aandeelhouders heeft gedaan.

Een juridische fusie is een in de wet geregelde bij notariële akte tot stand komende rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij een van deze rechtspersonen (de verkrijgende rechtspersoon) het vermogen van de ander (de verdwijnende rechtspersoon) onder algemene titel verkrijgt of waarbij een nieuwe rechtspersoon die bij deze rechtshandelingen door samen wordt opgericht, hun vermogen onder algemene titel verkrijgt.

Een juridische fusie is dus op twee manieren mogelijk:

  • door overname (alle activa en passiva gaan van rechtswege onder algemene titel over van de van rechtswege verdwijnende rechtspersoon op de verkrijgende rechtspersoon);
  • door oprichting van een nieuwe vennootschap (de rechtspersonen die willen fuseren, richten samen een nieuwe rechtspersoon op waarin de vermogens van de fuserende rechtspersonen onder algemene titel opgaan.

Rol werknemers, ondernemingsraad en vakorganisaties

Doordat een juridische fusie een overgang onder algemene titel bewerkstelligt, gaan de werknemers automatisch over op de verkrijgende vennootschap. Extra arbeidsrechtelijke bescherming bieden de artikelen 7:662 tot en met 7:666 BW inzake overgang van onderneming die dus ook van toepassing zijn op een juridische fusie.

Een juridische fusie impliceert overdracht respectievelijk overnemen van de zeggenschap over de onderneming; daarom heeft de ondernemingsraad adviesrecht ten aanzien van het besluit tot fusie.

Een juridische fusie valt tevens onder het fusiebegrip van de SER-fusiegedragsregels waardoor ook de vakorganisaties geraadpleegd dienen te worden over het besluit tot fusie.

De ondernemingsraden van de betrokken ondernemingen worden ook op de hoogte gebracht van het oordeel van de vakorganisaties, zodat ze dit mee kunnen nemen in het adviestraject.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *